Bình giữ nhiệt

Bình giữ nhiệt - Tất cả sản phẩm Bình giữ nhiệt, bình lưỡng tính cao cấp an toàn cho sức khỏe. Mua hàng online SoSanhGia.co: ✓ Hàng chính hãng ✓ Giá rẻ ✓ Giao hàng miễn phí
3.047 sản phẩm
Trang 1/64

[{"content": ["


B\u00ecnh n\u01b0\u1edbc gi\u1eef nhi\u1ec7t - S\u1ea3n ph\u1ea9m h\u1ed7 tr\u1ee3 \u0111\u1eafc l\u1ef1c cho cu\u1ed9c s\u1ed1ng c\u1ee7a b\u1ea1n

Ng\u00e0y nay, khi cu\u1ed9c s\u1ed1ng c\u00e0ng ph\u00e1t tri\u1ec3n, con ng\u01b0\u1eddi c\u00e0ng s\u00e1ng t\u1ea1o ra nhi\u1ec1u \u0111\u1ed3 d\u00f9ng ti\u1ec7n d\u1ee5ng h\u01a1n nh\u1eb1m ph\u1ee5c v\u1ee5 cu\u1ed9c s\u1ed1ng. N\u1ebfu nh\u01b0 tr\u01b0\u1edbc kia, ch\u00fang ta th\u01b0\u1eddng s\u1eed d\u1ee5ng nh\u1eefng b\u00ecnh nh\u1ef1a \u0111\u1ec3 \u0111\u1ef1ng n\u01b0\u1edbc th\u00ec hi\u1ec7n ra, \u0111a s\u1ed1 m\u1ecdi ng\u01b0\u1eddi \u0111\u1ec1u chuy\u1ec3n sang s\u1eed d\u1ee5ng b\u00ecnh n\u01b0\u1edbc gi\u1eef nhi\u1ec7t. Kh\u00e1c v\u1edbi b\u00ecnh nh\u1ef1a, b\u00ecnh n\u01b0\u1edbc gi\u1eef nhi\u1ec7t v\u1eeba \u0111\u1ea3m b\u1ea3o \u0111\u01b0\u1ee3c t\u00ednh th\u00e2n thi\u1ec7n v\u1edbi m\u00f4i tr\u01b0\u1eddng v\u1eeba gi\u1eef cho n\u01b0\u1edbc n\u00f3ng - l\u1ea1nh trong th\u1eddi gian l\u00e2u nh\u1ea5t.

Gi\u1edd \u0111\u00e2y, vi\u1ec7c s\u1edf h\u1eefu nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m b\u00ecnh n\u01b0\u1edbc gi\u1eef nhi\u1ec7t ch\u00ednh h\u00e3ng c\u00e0ng tr\u1edf n\u00ean d\u1ec5 d\u00e0ng h\u01a1n bao gi\u1edd h\u1ebft nh\u1edd c\u00f3 SoSanhGia.co. L\u00e0 m\u1ed9t trong nh\u1eefng trang th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i \u0111i\u1ec7n t\u1eed h\u00e0ng \u0111\u1ea7u Vi\u1ec7t Nam, SoSanhGia.co h\u1ee9a h\u1eb9n s\u1ebd mang \u0111\u1ebfn cho b\u1ea1n nh\u1eefng gi\u00e2y ph\u00fat mua h\u00e0ng tho\u1ea3i m\u00e1i nh\u1ea5t m\u00e0 kh\u00f4ng lo v\u1ec1 gi\u00e1. H\u00e3y c\u00f9ng kh\u00e1m ph\u00e1 SoSanhGia.co ngay th\u00f4i n\u00e0o!


C\u00e1c ti\u00eau ch\u00ed c\u1ea7n thi\u1ebft khi ch\u1ecdn b\u00ecnh n\u01b0\u1edbc gi\u1eef nhi\u1ec7t

Tr\u00ean th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng hi\u1ec7n nay, c\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m b\u00ecnh n\u01b0\u1edbc gi\u1eef nhi\u1ec7t r\u1ea5t \u0111a d\u1ea1ng v\u1ec1 ki\u1ec3u m\u00e3, ch\u1ea5t li\u1ec7u cho t\u1edbi th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u. \u0110i\u1ec1u n\u00e0y c\u00f3 th\u1ec3 g\u00e2y kh\u00f3 kh\u0103n trong vi\u1ec7c l\u1ef1a ch\u1ecdn \u0111\u1ed1i v\u1edbi nhi\u1ec1u ng\u01b0\u1eddi, \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t l\u00e0 nh\u1eefng ai m\u1edbi s\u1eed d\u1ee5ng. V\u1eady n\u00ean, h\u00e3y c\u00f9ng SoSanhGia.co t\u00ecm hi\u1ec3u v\u1ec1 c\u00e1c ti\u00eau ch\u00ed c\u1ea7n thi\u1ebft \u0111\u1ec3 c\u00f3 th\u1ec3 ch\u1ecdn cho m\u00ecnh m\u1ed9t s\u1ea3n ph\u1ea9m b\u00ecnh n\u01b0\u1edbc gi\u1eef nhi\u1ec7t ph\u00f9 h\u1ee3p.

- Ch\u1ea5t li\u1ec7u th\u00e2n b\u00ecnh: \u0110\u00e2y l\u00e0 y\u1ebfu t\u1ed1 c\u1ea7n \u0111\u01b0\u1ee3c quan t\u00e2m h\u00e0ng \u0111\u1ea7u khi ch\u1ecdn c\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m b\u00ecnh n\u01b0\u1edbc gi\u1eef nhi\u1ec7t. M\u1ed9t s\u1ea3n ph\u1ea9m c\u00f3 ch\u1ea5t li\u1ec7u b\u00ecnh ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng s\u1ebd \u0111\u1ea3m b\u1ea3o an to\u00e0n cho b\u1ea1n trong qu\u00e1 tr\u00ecnh s\u1eed d\u1ee5ng. Hi\u1ec7n nay, h\u1ea7u h\u1ebft c\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m b\u00ecnh n\u01b0\u1edbc gi\u1eef nhi\u1ec7t \u0111\u1ec1u \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m t\u1eeb inox. D\u00f2ng inox ph\u1ed5 bi\u1ebfn nh\u1ea5t \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1eed d\u1ee5ng trong s\u1ea3n xu\u1ea5t b\u00ecnh gi\u1eef nhi\u1ec7t ch\u00ednh l\u00e0 Inox 304. Lo\u1ea1i inox n\u00e0y th\u01b0\u1eddng \u0111\u01b0\u1ee3c d\u00f9ng trong s\u1ea3n xu\u1ea5t d\u1ee5ng c\u1ee5 \u0111\u1ef1ng th\u1ef1c ph\u1ea9m, kh\u00f4ng b\u1ecb g\u1ec9 s\u00e9t v\u00e0 kh\u00f4ng ch\u1ee9a c\u00e1c ch\u1ea5t \u0111\u1ed9c h\u1ea1i.

- Ch\u1ea5t li\u1ec7u c\u1ee7a n\u1eafp b\u00ecnh: vi\u1ec7c ch\u1ecdn n\u1eafp nh\u1ef1a b\u00ecnh n\u01b0\u1edbc gi\u1eef nhi\u1ec7t c\u0169ng v\u00f4 c\u00f9ng quan tr\u1ecdng khi \u0111i ch\u1ecdn mua b\u00ecnh. N\u1ebfu mua n\u1eafp b\u00ecnh b\u1eb1ng nh\u1ef1a, b\u1ea1n n\u00ean ch\u1ecdn lo\u1ea1i b\u00ecnh c\u00f3 n\u1eafp nh\u1ef1a nguy\u00ean sinh (th\u01b0\u1eddng b\u00f3ng v\u00e0 kh\u00f4ng c\u00f3 m\u00f9i). B\u1ea1n kh\u00f4ng n\u00ean s\u1eed d\u1ee5ng n\u1eafp nh\u1ef1a t\u00e1i sinh v\u00ec lo\u1ea1i nh\u1ef1a n\u00e0y th\u01b0\u1eddng c\u00f3 m\u00f9i h\u00f4i r\u1ea5t kh\u00f3 ch\u1ecbu. B\u00ean c\u1ea1nh \u0111\u00f3, c\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m b\u00ecnh n\u01b0\u1edbc gi\u1eef nhi\u1ec7t c\u00f3 n\u1eafp b\u1eb1ng Inox c\u0169ng l\u00e0 m\u1ed9t l\u1ef1a ch\u1ecdn an to\u00e0n.

- Dung t\u00edch v\u00e0 tr\u1ecdng l\u01b0\u1ee3ng b\u00ecnh: Th\u00f4ng th\u01b0\u1eddng, b\u00ecnh n\u01b0\u1edbc gi\u1eef nhi\u1ec7t th\u01b0\u1eddng c\u00f3 dung t\u00edch t\u1eeb 300ml tr\u1edf l\u00ean. Dung t\u00edch b\u00ecnh n\u01b0\u1edbc gi\u1eef nhi\u1ec7t v\u00e0 tr\u1ecdng l\u01b0\u1ee3ng c\u1ee7a b\u00ecnh t\u1ef7 l\u1ec7 thu\u1eadn v\u1edbi nhau. Dung t\u00edch c\u00e0ng l\u1edbn th\u00ec b\u00ecnh gi\u1eef nhi\u1ec7t c\u00e0ng n\u1eb7ng. Tu\u1ef3 m\u1ee5c \u0111\u00edch s\u1eed d\u1ee5ng c\u1ee7a b\u1ea3n th\u00e2n m\u00e0 b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 ch\u1ecdn cho m\u00ecnh chi\u1ebfc b\u00ecnh c\u00f3 dung t\u00edch v\u00e0 tr\u1ecdng l\u01b0\u1ee3ng ph\u00f9 h\u1ee3p.

- Th\u1eddi gian gi\u1eef nhi\u1ec7t: Th\u00f4ng th\u01b0\u1eddng, b\u00ecnh n\u01b0\u1edbc gi\u1eef nhi\u1ec7t s\u1ebd c\u00f3 th\u1eddi gian gi\u1eef nhi\u1ec7t kho\u1ea3ng 8 - 24 ti\u1ebfng, m\u1ed9t s\u1ed1 b\u00ecnh cao c\u1ea5p c\u00f3 th\u1ec3 gi\u1eef nhi\u1ec7t tr\u00ean 24 ti\u1ebfng. N\u1ebfu b\u1ea1n c\u00f3 nhu c\u1ea7u gi\u1eef nhi\u1ec7t trong ng\u00e0y \u0111\u1ec3 \u0111i h\u1ecdc, \u0111i ch\u01a1i, th\u00e1m hi\u1ec3m th\u00ec b\u00ecnh c\u00f3 kh\u1ea3 n\u0103ng gi\u1eef nhi\u1ec7t t\u1eeb 8 - 24 ti\u1ebfng s\u1ebd \u0111\u00e1p \u1ee9ng \u0111\u01b0\u1ee3c nhu c\u1ea7u s\u1eed d\u1ee5ng c\u1ee7a b\u1ea1n. C\u00f2n n\u1ebfu b\u1ea1n mu\u1ed1n d\u00f9ng b\u00ecnh n\u01b0\u1edbc gi\u1eef nhi\u1ec7t \u0111\u1ec3 \u0111i ch\u01a1i th\u1ec3 thao, t\u1eadp gym th\u00ec b\u00ecnh c\u00f3 th\u1ec3 gi\u1eef nhi\u1ec7t t\u1eeb 6 - 8 ti\u1ebfng s\u1ebd l\u00e0 s\u1ef1 l\u1ef1a ch\u1ecdn ho\u00e0n h\u1ea3o d\u00e0nh cho b\u1ea1n.

- Thi\u1ebft k\u1ebf: Hi\u1ec7n nay, c\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m b\u00ecnh n\u01b0\u1edbc gi\u1eef nhi\u1ec7t th\u01b0\u1eddng c\u00f3 thi\u1ebft k\u1ebf b\u00ean ngo\u00e0i r\u1ea5t \u0111a d\u1ea1ng nh\u1eb1m \u0111\u00e1p \u1ee9ng nhu c\u1ea7u c\u1ee7a m\u1ecdi ng\u01b0\u1eddi d\u00f9ng. B\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 ch\u1ecdn b\u00ecnh gi\u1eef nhi\u1ec7t c\u00f3 m\u00e0u: tr\u1eafng, cam, h\u1ed3ng,... k\u1ebft h\u1ee3p v\u1edbi nh\u1eefng h\u1ecda ti\u1ebft \u0111\u00e1ng y\u00eau ho\u1eb7c nh\u1eefng c\u00e2u slogan n\u1ed5i ti\u1ebfng.

- Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u: B\u1ea1n n\u00ean l\u1ef1a ch\u1ecdn c\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m b\u00ecnh n\u01b0\u1edbc gi\u1eef nhi\u1ec7t \u0111\u1ebfn t\u1eeb nh\u1eefng th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u l\u1edbn tr\u00ean th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng nh\u01b0: Elmich, Comet, Lock&Lock, ,... Nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111\u1ebfn t\u1eeb c\u00e1c th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u n\u00e0y lu\u00f4n \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u1ea3m b\u1ea3o v\u1ec1 \u0111\u1ed9 an to\u00e0n t\u1eeb ch\u1ea5t li\u1ec7u s\u1ea3n ph\u1ea9m cho t\u1edbi ph\u1ee5 ki\u1ec7n \u0111i k\u00e8m. Tr\u00e1nh s\u1eed d\u1ee5ng nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m b\u00ecnh gi\u1eef nhi\u1ec7t \u0111\u1ebfn t\u1eeb c\u00e1c th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u nh\u1ecf l\u1ebb, kh\u00f4ng r\u00f5 ngu\u1ed3n g\u1ed1c b\u1edfi ch\u00fang c\u00f3 th\u1ec3 \u1ea3nh h\u01b0\u1edfng \u0111\u1ebfn s\u1ee9c kh\u1ecfe c\u1ee7a b\u1ea1n.


Ly gi\u1eef nhi\u1ec7t

- S\u1ea3n ph\u1ea9m: Ly gi\u1eef nhi\u1ec7t 500ml, Ly gi\u1eef nhi\u1ec7t nhi\u1ec1u m\u1eabu m\u00e3 \u0111a d\u1ea1ng, Ly gi\u1eef nhi\u1ec7t Th\u00e1i Lan 900ml,...

- Ch\u1ea5t li\u1ec7u: Ly gi\u1eef nhi\u1ec7t ch\u1ee7 y\u1ebfu \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m t\u1eeb inox 304 k\u1ebft h\u1ee3p v\u1edbi n\u1eafp \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m t\u1eeb nh\u1ef1a PP. \u0110\u00e2y \u0111\u1ec1u l\u00e0 nh\u1eefng ch\u1ea5t li\u1ec7u c\u00f3 kh\u1ea3 n\u0103ng gi\u1eef nhi\u1ec7t cao \u0111\u1ed3ng th\u1eddi \u0111\u1ea3m b\u1ea3o an to\u00e0n cho ng\u01b0\u1eddi s\u1eed d\u1ee5ng.

- Ki\u1ec3u d\u00e1ng: Ly gi\u1eef nhi\u1ec7t c\u00f3 dung t\u00edch t\u1eeb 300ml - 900ml v\u1edbi n\u1eafp \u0111\u1eady \u0111\u01a1n gi\u1ea3n. B\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 mang ly gi\u1eef nhi\u1ec7t \u0111i b\u1ea5t c\u1ee9 \u0111\u00e2u b\u1edfi ch\u00fang c\u00f3 thi\u1ebft k\u1ebf kh\u00e1 nh\u1ecf, d\u1ec5 c\u1ea7m tay. B\u00ean c\u1ea1nh \u0111\u00f3, ly gi\u1eef nhi\u1ec7t \u0111\u01b0\u1ee3c thi\u1ebft k\u1ebf r\u1ea5t \u0111a d\u1ea1ng v\u1edbi \u0111\u1ee7 c\u00e1c lo\u1ea1i m\u00e0u s\u1eafc v\u00e0 h\u00ecnh d\u00e1ng kh\u00e1c nhau: h\u00ecnh doraemon, h\u00ecnh thu\u1ef7 th\u1ee7 m\u1eb7t tr\u0103ng,... nh\u1eb1m \u0111\u00e1p \u1ee9ng m\u1ecdi y\u00eau c\u1ea7u c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi d\u00f9ng.


B\u00ecnh gi\u1eef nhi\u1ec7t

- S\u1ea3n ph\u1ea9m: B\u00ecnh gi\u1eef nhi\u1ec7t Vacuum Bottle 500ml Lock&Lock LHC6800FU, B\u00ecnh gi\u1eef nhi\u1ec7t Lock&Lock Feather Light LHC4131 450ml m\u00e0u h\u1ed3ng,...

- Ch\u1ea5t li\u1ec7u: B\u00ecnh gi\u1eef nhi\u1ec7t \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m b\u1eb1ng th\u00e9p kh\u00f4ng g\u1ec9, inox 304, v\u00e0 nh\u1ef1a PP b\u1ec1n \u0111\u1eb9p, kh\u00f4ng ch\u1ee9a th\u00e0nh ph\u1ea7n \u0111\u1ed9c h\u1ea1i, \u0111\u1ea3m b\u1ea3o an to\u00e0n cho s\u1ee9c kh\u1ecfe. B\u00ecnh c\u00f3 kh\u1ea3 n\u0103ng ch\u1ecbu nhi\u1ec7t v\u00e0 gi\u1eef nhi\u1ec7t t\u1ed1t, kh\u00f4ng b\u00e1m m\u00e0u, kh\u00f4ng b\u00e1m m\u00f9i.

- Ki\u1ec3u d\u00e1ng: B\u00ecnh gi\u1eef nhi\u1ec7t c\u00f3 thi\u1ebft k\u1ebf th\u00e2n th\u1eb3ng, ki\u1ec3u d\u00e1ng thon g\u1ecdn v\u00e0 m\u00e0u s\u1eafc b\u1eaft m\u1eaft. B\u00ecnh d\u1ec5 d\u00e0ng \u0111\u00f3ng m\u1edf, ti\u1ec7n l\u1ee3i \u0111\u1ec3 b\u1ea1n mang theo \u0111\u1ebfn v\u0103n ph\u00f2ng, tr\u01b0\u1eddng h\u1ecdc ho\u1eb7c \u0111i d\u00e3 ngo\u1ea1i. N\u1eafp \u0111\u1eady k\u00edn gi\u00fap t\u0103ng hi\u1ec7u qu\u1ea3 gi\u1eef nhi\u1ec7t, ng\u0103n ng\u1eeba b\u1ee5i b\u1ea9n v\u00e0 vi khu\u1ea9n x\u00e2m nh\u1eadp, \u0111\u1ea3m b\u1ea3o h\u1ee3p v\u1ec7 sinh. M\u1ed9t s\u1ed1 c\u00e1c lo\u1ea1i b\u00ecnh c\u00f2n \u0111\u01b0\u1ee3c thi\u1ebft k\u1ebf c\u00f3 gi\u00e1 l\u1ecdc tr\u00e0 th\u00f4ng minh, ti\u1ec7n \u00edch.


C\u00e1ch s\u1eed d\u1ee5ng, b\u1ea3o qu\u1ea3n v\u00e0 v\u1ec7 sinh b\u00ecnh n\u01b0\u1edbc gi\u1eef nhi\u1ec7t

L\u00e0 m\u1ed9t s\u1ea3n ph\u1ea9m thi\u1ebft y\u1ebfu trong cu\u1ed9c s\u1ed1ng hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i, b\u00ecnh n\u01b0\u1edbc gi\u1eef nhi\u1ec7t \u0111ang \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1eed d\u1ee5ng r\u1ea5t r\u1ed9ng r\u00e3i. Tuy nhi\u00ean, kh\u00f4ng ph\u1ea3i ai d\u00f9ng b\u00ecnh n\u01b0\u1edbc gi\u1eef nhi\u1ec7t c\u0169ng bi\u1ebft c\u00e1ch s\u1eed d\u1ee5ng, b\u1ea3o qu\u1ea3n v\u00e0 v\u1ec7 sinh ph\u00f9 h\u1ee3p. \u0110i\u1ec1u n\u00e0y d\u1eabn \u0111\u1ebfn vi\u1ec7c b\u00ecnh n\u01b0\u1edbc gi\u1eef nhi\u1ec7t c\u1ee7a b\u1ea1n d\u1ec5 d\u00e0ng b\u1ecb b\u00e0o m\u00f2n, b\u1ecb b\u1ea9n sau m\u1ed9t th\u1eddi gian s\u1eed d\u1ee5ng. V\u1eady n\u00ean, h\u00e3y c\u00f9ng SoSanhGia.co t\u00ecm hi\u1ec3u v\u1ec1 nh\u1eefng l\u01b0u \u00fd trong qu\u00e1 tr\u00ecnh s\u1eed d\u1ee5ng, b\u1ea3o qu\u1ea3n v\u00e0 v\u1ec7 sinh b\u00ecnh n\u01b0\u1edbc gi\u1eef nhi\u1ec7t \u0111\u1ec3 c\u00f3 th\u1ec3 gi\u1eef \u0111\u01b0\u1ee3c b\u00ecnh n\u01b0\u1edbc c\u1ee7a m\u00ecnh lu\u00f4n m\u1edbi.

C\u00e1ch s\u1eed d\u1ee5ng b\u00ecnh n\u01b0\u1edbc gi\u1eef nhi\u1ec7t

- V\u1edbi b\u00ecnh n\u01b0\u1edbc gi\u1eef nhi\u1ec7t s\u1eed d\u1ee5ng l\u1ea7n \u0111\u1ea7u, tr\u01b0\u1edbc khi d\u00f9ng, b\u1ea1n n\u00ean s\u1eed d\u1ee5ng n\u01b0\u1edbc r\u1eeda ch\u00e9n ho\u1eb7c b\u1ed9t baking soda \u0111\u1ec3 r\u1eeda s\u1ea1ch c\u0169ng nh\u01b0 kh\u1eed m\u00f9i b\u00ean trong b\u00ecnh. Nh\u01b0 th\u1ebf, khi d\u00f9ng b\u00ecnh tr\u1eef n\u01b0\u1edbc s\u1ebd kh\u00f4ng \u1ea3nh h\u01b0\u1edfng \u0111\u1ebfn m\u00f9i v\u1ecb v\u00e0 ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng n\u01b0\u1edbc s\u1eed d\u1ee5ng.

- V\u1edbi c\u00e1c b\u00ecnh n\u01b0\u1edbc gi\u1eef nhi\u1ec7t n\u00f3ng \u2013 l\u1ea1nh, m\u1ed9t s\u1ed1 s\u1ea3n ph\u1ea9m c\u00f3 gi\u1edbi h\u1ea1n m\u1ee9c ch\u1ecbu nhi\u1ec7t d\u01b0\u1edbi nhi\u1ec7t \u0111\u1ed9 s\u00f4i \u1edf kho\u1ea3ng 70 \u2013 80 \u0111\u1ed9 C, b\u1ea1n c\u1ea7n l\u01b0u \u00fd \u0111\u1ec3 tr\u00e1nh cho n\u01b0\u1edbc qu\u00e1 n\u00f3ng c\u00f3 th\u1ec3 g\u00e2y h\u01b0 h\u1ecfng b\u00ecnh nh\u01b0: n\u1ee9t, v\u1ee1 b\u00ecnh, trong kho\u1ea3ng th\u1eddi gian d\u00e0i s\u01a1 \u00fd v\u1edbi th\u00f3i quen kh\u00f4ng t\u1ed1t n\u00e0y.

- Kh\u00f4ng cho b\u00ecnh n\u01b0\u1edbc gi\u1eef nhi\u1ec7t v\u00e0o l\u00f2 vi s\u00f3ng v\u00ec b\u00ecnh th\u01b0\u1eddng \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m b\u1eb1ng kim lo\u1ea1i d\u1ec5 g\u00e2y ch\u00e1y n\u1ed5.

C\u00e1ch b\u1ea3o qu\u1ea3n b\u00ecnh n\u01b0\u1edbc gi\u1eef nhi\u1ec7t

- Trong qu\u00e1 tr\u00ecnh s\u1eed d\u1ee5ng, tr\u00e1nh va \u0111\u1eadp ho\u1eb7c t\u00e1c \u0111\u1ed9ng l\u1ef1c qu\u00e1 m\u1ea1nh l\u00ean b\u00ecnh gi\u1eef nhi\u1ec7t b\u1edfi \u0111i\u1ec1u \u0111\u00f3 s\u1ebd l\u00e0m m\u00f3p m\u00e9o b\u00ecnh d\u1eabn \u0111\u1ebfn kh\u1ea3 n\u0103ng gi\u1eef nhi\u1ec7t gi\u1ea3m s\u00fat.

- Ngay sau khi d\u00f9ng, b\u00ecnh n\u01b0\u1edbc gi\u1eef nhi\u1ec7t c\u1ea7n \u0111\u01b0\u1ee3c v\u1ec7 sinh r\u1ed3i b\u1ea3o qu\u1ea3n n\u01a1i kh\u00f4 tho\u00e1ng \u0111\u1ec3 tr\u00e1nh b\u1ecb n\u1ea5m m\u1ed1c, vi khu\u1ea9n t\u00edch t\u1ee5 v\u00e0o b\u00ecnh.

C\u00e1ch v\u1ec7 sinh b\u00ecnh n\u01b0\u1edbc gi\u1eef nhi\u1ec7t

- Tuy\u1ec7t \u0111\u1ed1i kh\u00f4ng d\u00f9ng c\u00e1c ch\u1ea5t t\u1ea9y r\u1eeda m\u1ea1nh, dung d\u1ecbch g\u00e2y \u0103n m\u00f2n (thu\u1ed1c t\u1ea9y, axeton\u2026) \u0111\u1ec3 v\u1ec7 sinh b\u00ecnh n\u01b0\u1edbc gi\u1eef nhi\u1ec7t v\u00ec c\u00e1c ch\u1ea5t n\u00e0y c\u00f3 th\u1ec3 d\u1ec5 d\u00e0ng l\u00e0m h\u1ecfng ch\u1ea5t li\u1ec7u b\u00ecnh.

- Khi \u0111\u1ef1ng n\u01b0\u1edbc l\u1ecdc th\u00f4ng th\u01b0\u1eddng, b\u1ea1n ch\u1ec9 c\u1ea7n d\u00f9ng n\u01b0\u1edbc r\u1eeda ch\u00e9n r\u1eeda s\u1ea1ch v\u00e0 lau kh\u00f4 l\u00e0 c\u00f3 th\u1ec3 s\u1eed d\u1ee5ng.

- Sau khi tr\u1eef c\u00e1c th\u1ee9c u\u1ed1ng c\u00f3 kh\u00e1c, b\u00ecnh c\u1ea7n \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m s\u1ea1ch k\u1ef9 l\u01b0\u1ee1ng h\u01a1n b\u1eb1ng gi\u1ea5m ho\u1eb7c b\u1ed9t baking soda \u0111\u1ec3 kh\u00f4ng g\u00e2y \u1ea3nh h\u01b0\u1edfng \u0111\u1ebfn l\u1ea7n s\u1eed d\u1ee5ng sau.

- M\u1ed9t s\u1ed1 c\u00e1ch gi\u00fap t\u1ea9y m\u00f9i b\u00ecnh n\u01b0\u1edbc gi\u1eef nhi\u1ec7t:

C\u00e1ch 1: D\u00f9ng n\u01b0\u1edbc \u1ea5m pha v\u1edbi n\u01b0\u1edbc r\u1eeda ch\u00e9n r\u1ed3i \u0111\u1ed5 v\u00e0o b\u00ecnh n\u01b0\u1edbc gi\u1eef nhi\u1ec7t, \u0111\u1eady k\u00edn n\u1eafp \u0111\u1ec3 qua \u0111\u00eam. S\u00e1ng h\u00f4m sau, b\u1ea1n r\u1eeda l\u1ea1i b\u00ecnh gi\u1eef nhi\u1ec7t b\u1eb1ng n\u01b0\u1edbc s\u1ea1ch.

C\u00e1ch 2: D\u00f9ng gi\u1ea5y b\u00e1o v\u00e0 n\u01b0\u1edbc \u1ea5m: V\u00f2 nh\u00e0u gi\u1ea5y b\u00e1o r\u1ed3i cho v\u00e0o b\u00ecnh \u0111\u1eady k\u00edn n\u1eafp, \u0111\u1ec3 2 \u2013 3 ng\u00e0y, sau \u0111\u00f3 l\u1ea5y gi\u1ea5y b\u00e1o ra r\u1eeda l\u1ea1i b\u00ecnh b\u1eb1ng n\u01b0\u1edbc \u1ea5m, \u0111\u1ec3 n\u01a1i kh\u00f4 r\u00e1o.

C\u00e1ch 3: D\u00f9ng 1 mu\u1ed7ng baking soda pha v\u1edbi n\u01b0\u1edbc \u1ea5m r\u1ed3i \u0111\u1ed5 v\u00e0o b\u00ecnh n\u01b0\u1edbc gi\u1eef nhi\u1ec7t, \u0111\u1eady k\u00edn n\u1eafp qua \u0111\u00eam. H\u00f4m sau, b\u1ea1n r\u1eeda l\u1ea1i b\u00ecnh v\u00e0 \u0111\u1ec3 n\u01a1i kh\u00f4 r\u00e1o b\u00ecnh l\u00e0 b\u00ecnh s\u1ebd kh\u00f4ng c\u00f2n m\u00f9i h\u00f4i kh\u00f3 ch\u1ecbu.

C\u00e1ch 4: D\u00f9ng 1 mu\u1ed7ng baking soda pha v\u1edbi gi\u1ea5m t\u00e1o ho\u1eb7c n\u01b0\u1edbc c\u1ed1t chanh, \u0111\u1ed5 v\u00e0o b\u00ecnh, \u0111\u00f3ng n\u1eafp r\u1ed3i l\u1eafc m\u1ea1nh nhi\u1ec1u l\u1ea7n. Sau \u0111\u00f3, b\u1ea1n \u0111\u1ed5 n\u01b0\u1edbc n\u00e0y \u0111i v\u00e0 v\u1ec7 sinh l\u1ea1i b\u00ecnh.


Ch\u1ecdn mua c\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m b\u00ecnh n\u01b0\u1edbc gi\u1eef nhi\u1ec7t ch\u00ednh h\u00e3ng t\u1eeb h\u1ec7 th\u1ed1ng mua h\u00e0ng tr\u1ef1c tuy\u1ebfn SoSanhGia.co

SoSanhGia.co \u0111ang d\u1ea7n ph\u00e1t tri\u1ec3n l\u1edbn m\u1ea1nh v\u00e0 tr\u1edf th\u00e0nh m\u1ed9t trong nh\u1eefng \u1ee9ng d\u1ee5ng mua h\u00e0ng tr\u1ef1c tuy\u1ebfn h\u00e0ng \u0111\u1ea7u t\u1ea1i khu v\u1ef1c \u0110\u00f4ng Nam \u00c1. V\u1edbi \u1ee9ng d\u1ee5ng mua h\u00e0ng tr\u1ef1c tuy\u1ebfn SoSanhGia.co, b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 mua s\u1eafm c\u00e1c lo\u1ea1i b\u00ecnh n\u01b0\u1edbc gi\u1eef nhi\u1ec7t si\u00eau nhanh, c\u1ef1c k\u00ec ti\u1ec7n l\u1ee3i m\u1ecdi l\u00fac, m\u1ecdi n\u01a1i. T\u1ea1i \u0111\u00e2y c\u00f3 h\u00e0ng tr\u0103m gian h\u00e0ng thi\u1ebft b\u1ecb \u0111i\u1ec7n t\u1eed ch\u00ednh h\u00e3ng, ph\u1ee5 ki\u1ec7n th\u1eddi trang, \u0111\u1ed3 n\u1ed9i th\u1ea5t, \u0111\u1ed3 d\u00f9ng ph\u00f2ng b\u1ebfp, h\u1ed9p \u0111\u1ef1ng th\u1ee9c \u0103n, ch\u0103n, n\u1ec7m,...v\u1edbi m\u1ee9c gi\u00e1 v\u00f4 c\u00f9ng \u01b0u \u0111\u00e3i gi\u00fap b\u1ea1n ti\u1ebft ki\u1ec7m \u0111\u01b0\u1ee3c r\u1ea5t nhi\u1ec1u th\u1eddi gian, ti\u1ec1n b\u1ea1c. SoSanhGia.co Mall l\u00e0 n\u01a1i cung c\u1ea5p c\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111\u1ebfn t\u1eeb c\u00e1c th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u uy t\u00edn nh\u01b0 Samsung, OPPO, Innisfree, Biti\u2019s, Unilever,... Ngo\u00e0i ra, SoSanhGia.co Mall c\u00f2n cung c\u1ea5p c\u1ea3 d\u1ecbch v\u1ee5 \u0111\u1ed5i tr\u1ea3 h\u00e0ng ho\u00e0n to\u00e0n mi\u1ec5n ph\u00ed khi s\u1ea3n ph\u1ea9m nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c c\u00f3 b\u1ea5t k\u1ef3 v\u1ea5n \u0111\u1ec1 g\u00ec.

B\u00ean c\u1ea1nh \u0111\u00f3, SoSanhGia.co c\u0169ng c\u00f3 c\u00e1c ph\u01b0\u01a1ng th\u1ee9c thanh to\u00e1n h\u1ebft s\u1ee9c \u0111a d\u1ea1ng nh\u01b0: thanh to\u00e1n t\u1eadn n\u01a1i, Airpay, Internet Banking,... gi\u00fap b\u1ea1n c\u00f3 tr\u1ea3i nghi\u1ec7m mua s\u1eafm tr\u1ef1c tuy\u1ebfn ho\u00e0n to\u00e0n an to\u00e0n, \u0111\u01a1n gi\u1ea3n v\u00e0 d\u1ec5 d\u00e0ng.

Ngo\u00e0i ra, SoSanhGia.co v\u1edbi v\u00f4 s\u1ed1 ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh khuy\u1ebfn m\u00e3i, gi\u1ea3m gi\u00e1 h\u1ea5p d\u1eabn. C\u00f3 th\u1ec3 k\u1ec3 ra nh\u01b0: \u201cR\u1ebb v\u00f4 \u0111\u1ecbch - \u1edf \u0111\u00e2u r\u1ebb h\u01a1n SoSanhGia.co ho\u00e0n ti\u1ec1n\u201d, deal \u0111\u1ed3ng gi\u00e1,... N\u1ebfu chi ph\u00ed giao h\u00e0ng l\u00e0 n\u1ed7i lo l\u1eafng c\u1ee7a b\u1ea1n, SoSanhGia.co s\u1ebd h\u1ed7 tr\u1ee3 b\u1ea1n v\u1edbi c\u00e1c ch\u00ednh s\u00e1ch mi\u1ec5n ph\u00ed v\u1eadn chuy\u1ec3n. C\u00e1c \u0111\u1ed1i t\u00e1c v\u1eadn chuy\u1ec3n uy t\u00edn nh\u01b0 Giao h\u00e0ng ti\u1ebft ki\u1ec7m, J&T Express, SoSanhGia.co 24H, Viettelpost s\u1ebd trao t\u1eadn tay s\u1ea3n ph\u1ea9m b\u00ecnh n\u01b0\u1edbc gi\u1eef nhi\u1ec7t cho b\u1ea1n. Kh\u00f4ng ch\u1ec9 c\u00f3 v\u1eady, SoSanhGia.co c\u00f2n cung c\u1ea5p t\u00ednh n\u0103ng tr\u1ea3 gi\u00e1, tr\u00f2 chuy\u1ec7n v\u1edbi ng\u01b0\u1eddi b\u00e1n \u0111\u1ec3 t\u00ecm hi\u1ec3u th\u00eam th\u00f4ng tin v\u00e0 gi\u00e1 c\u1ea3 c\u1ee7a s\u1ea3n ph\u1ea9m n\u1ebfu b\u1ea1n c\u00f3 nhu c\u1ea7u. V\u1edbi nh\u1eefng \u01b0u \u0111\u00e3i v\u00f4 c\u00f9ng h\u1ea5p d\u1eabn nh\u01b0 v\u1eady, h\u00e3y truy c\u1eadp v\u00e0o SoSanhGia.co tr\u00ean smartphone ho\u1eb7c m\u00e1y t\u00ednh \u0111\u1ec3 kh\u00e1m ph\u00e1 ngay!

"], "heading": ""}]

Xu hướng Bình giữ nhiệt