Dụng cụ tạo kiểu tóc

Dụng cụ tạo kiểu tóc - Tất cả sản phẩm Dụng cụ tạo kiểu tóc đa năng, đa dạng chất lượng - giá tốt - giao hàng tận nơi nhanh chóng tại SoSanhGia.co
6.053 sản phẩm
Trang 1/100

[{"content": ["

M\u00e1y t\u1ea1o ki\u1ec3u t\u00f3c l\u00e0 s\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111\u01b0\u1ee3c r\u1ea5t nhi\u1ec1u ch\u1ecb em \u01b0a chu\u1ed9ng. Vi\u1ec7c s\u1edf h\u1eefu m\u1ed9t s\u1ea3n ph\u1ea9m l\u00e0m \u0111\u1eb9p n\u00e0y s\u1ebd mang \u0111\u1ebfn cho ch\u1ecb em nhi\u1ec1u ki\u1ec3u t\u00f3c. Ch\u1ecb em c\u00f3 th\u1ec3 t\u1ef1 tin c\u00f9ng nhi\u1ec1u phong c\u00e1ch th\u1eddi trang kh\u00e1c nhau v\u1edbi nh\u1eefng m\u1eabu t\u00f3c \u01b0ng \u00fd. Tuy nhi\u00ean, kh\u00f4ng ph\u1ea3i ai c\u0169ng bi\u1ebft mua m\u00e1y u\u1ed1n du\u1ed7i t\u00f3c \u1edf \u0111\u00e2u \u0111\u1ec3 \u0111\u1ea1t ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng. Gi\u1edd \u0111\u00e2y h\u00e3y y\u00ean t\u00e2m v\u00ec \u0111\u00e3 c\u00f3 SoSanhGia.co, b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 d\u1ec5 d\u00e0ng mua m\u00e1y t\u1ea1o ki\u1ec3u ch\u00ednh h\u00e3ng v\u1edbi gi\u00e1 c\u1ea3 h\u1ee3p l\u00fd nh\u1ea5t.

\n

Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u: Tr\u00ean th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng c\u00f3 r\u1ea5t nhi\u1ec1u th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u cung c\u1ea5p nh\u1eefng lo\u1ea1i m\u00e1y t\u1ea1o ki\u1ec3u t\u00f3c. D\u1eabn \u0111\u1ea7u v\u1ec1 ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng c\u1ee7a m\u00e1y du\u1ed7i t\u00f3c l\u00e0 d\u00f2ng m\u00e1y c\u1ee7a th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u Panasonic. \u0110\u00e2y l\u00e0 nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m c\u00f3 s\u1ef1 t\u00edch h\u1ee3p c\u1ee7a c\u00e1c c\u00f4ng ngh\u1ec7 hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i, trong qu\u00e1 tr\u00ecnh s\u1eed d\u1ee5ng s\u1ebd h\u1ea1n ch\u1ebf \u0111\u01b0\u1ee3c t\u00ecnh tr\u1ea1ng bay m\u00e0u v\u00e0 l\u00e0m kh\u00f4 t\u00f3c. Philips c\u0169ng l\u00e0 m\u1ed9t c\u00e1i t\u00ean gi\u00fap cho b\u1ea1n n\u1eef tin t\u01b0\u1edfng khi l\u1ef1a ch\u1ecdn mua. B\u1edfi nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m c\u1ee7a Philips \u0111\u1ec1u \u0111\u1ea3m b\u1ea3o ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng cao v\u00e0 c\u00f3 nh\u1eefng t\u00ednh n\u0103ng v\u01b0\u1ee3t tr\u1ed9i. B\u00ean c\u1ea1nh \u0111\u00f3, thi\u1ebft k\u1ebf nh\u1ecf nh\u1eafn v\u00e0 th\u1ec3 hi\u1ec7n s\u1ef1 tinh t\u1ebf c\u0169ng l\u00e0 m\u1ed9t \u0111i\u1ec3m c\u1ed9ng \u0111\u01b0\u1ee3c ch\u1ecb em r\u1ea5t \u01b0a chu\u1ed9ng.

\n

Thi\u1ebft k\u1ebf: L\u1ef1a ch\u1ecdn nh\u1eefng lo\u1ea1i thi\u1ebft k\u1ebf g\u1ecdn nh\u1eb9 gi\u00fap cho ch\u1ecb em c\u00f3 th\u1ec3 s\u1eed d\u1ee5ng b\u1ea5t k\u1ef3 l\u00fac n\u00e0o. B\u00ean c\u1ea1nh \u0111\u00f3 b\u1ea1n n\u00ean l\u1ef1a ch\u1ecdn nh\u1eefng lo\u1ea1i m\u00e1y kh\u00f4ng d\u00e2y, ho\u1eb7c m\u00e1y du\u1ed7i t\u00f3c c\u00f3 d\u00e2y \u0111i\u1ec7n. M\u00e1y c\u00f3 th\u1ec3 xoay 360 \u0111\u1ed9 \u0111\u1ec3 c\u00f3 th\u1ec3 s\u1ebd d\u1ec5 d\u00e0ng s\u1eed d\u1ee5ng.

\n

Ch\u1ea5t li\u1ec7u: Ch\u1ea5t li\u1ec7u nh\u1eefng lo\u1ea1i m\u00e1y u\u1ed1n du\u1ed7i t\u00f3c th\u01b0\u1eddng l\u00e0m b\u1eb1ng b\u1ea3n k\u1eb9p b\u1eb1ng s\u1ee9 kh\u00f4ng ph\u1ea3i b\u1eb1ng kim lo\u1ea1i. \u0110i\u1ec1u n\u00e0y s\u1ebd c\u00f3 t\u00e1c d\u1ee5ng l\u00e0m n\u00f3ng nhanh h\u01a1n nh\u1eefng m\u00e1y c\u00f3 ch\u1ea5t li\u1ec7u th\u00f4ng th\u01b0\u1eddng kho\u1ea3ng 30 gi\u00e2y. Ch\u1ea5t li\u1ec7u s\u1ee9 c\u00f3 t\u00ednh ph\u00e2n b\u1ed5 nhi\u1ec7t \u0111\u1ec3 h\u01a1n so v\u1edbi nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m c\u00f3 ch\u1ea5t li\u1ec7u kh\u00e1c. B\u00ean c\u1ea1nh \u0111\u00f3, nh\u1eefng lo\u1ea1i m\u00e1y k\u1eb9p c\u00f3 c\u00f4ng ngh\u1ec7 ph\u1ee7 s\u1ee9 s\u1ebd gi\u00fap cho vi\u1ec7c t\u1ea1o ion \u00e2m. V\u1edbi thi\u1ebft k\u1ebf n\u00e0y, m\u00e1y l\u00e0m cho t\u00f3c m\u01b0\u1ee3t m\u00e0 v\u00e0 kh\u1ea3 n\u0103ng gi\u1eef \u0111\u01b0\u1ee3c cho t\u00f3c c\u00f3 \u0111\u1ed9 \u1ea9m gi\u1ea3m h\u01b0 t\u1ed5n.

\n

T\u00ednh n\u0103ng: Xu h\u01b0\u1edbng l\u1ef1a ch\u1ecdn nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m m\u00e1y t\u1ea1o t\u00f3c \u0111a n\u0103ng c\u0169ng r\u1ea5t \u0111\u01b0\u1ee3c ch\u1ecb em quan t\u00e2m. Tr\u00ean th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng hi\u1ec7n nay nhi\u1ec1u s\u1ea3n ph\u1ea9m m\u00e1y t\u1ea1o t\u00f3c nhi\u1ec1u t\u00ednh n\u0103ng nh\u01b0 u\u1ed1n, du\u1ed7i v\u00e0 t\u1ea1o ki\u1ec3u t\u00f3c l\u01b0\u1ee3n s\u00f3ng, b\u1ea5m t\u00f3c... B\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 ch\u1ecdn nh\u1eefng lo\u1ea1i m\u00e1y t\u00edch h\u1ee3p nhi\u1ec1u t\u00ednh n\u0103ng s\u1ebd ti\u1ec7n l\u1ee3i h\u01a1n khi s\u1eed d\u1ee5ng.

\n

- Thi\u1ebft k\u1ebf: M\u00e1y u\u1ed1n t\u00f3c \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m t\u1eeb r\u1ea5t nhi\u1ec1u ch\u1ea5t li\u1ec7u kh\u00e1c nhau. V\u1edbi d\u1ea1ng \u1ed1ng cu\u1ed1n b\u1eb1ng g\u1ed1m Ceramic, m\u00e1y s\u1ebd gi\u00fap cho vi\u1ec7c ph\u00e2n t\u00e1n nhi\u1ec7t \u0111\u1ed9 \u0111\u1ec1u v\u00e0 t\u00f3c s\u1ebd kh\u00f4ng b\u1ecb kh\u00f4 r\u1ed1i v\u00e0 h\u01b0 t\u1ed5n. B\u00ean c\u1ea1nh \u0111\u00f3, d\u1ea1ng m\u00e1y u\u1ed1n t\u00f3c mini c\u00f3 thi\u1ebft k\u1ebf nh\u1ecf ti\u1ec7n l\u1ee3i g\u1ecdn nh\u1eb9. B\u1ea1n g\u00e1i c\u00f3 th\u1ec3 b\u1ecf trong t\u00fai x\u00e1ch, ho\u1eb7c t\u00fai du l\u1ecbch \u0111\u1ec3 mang \u0111i b\u1ea5t k\u1ef3 n\u01a1i n\u00e0o.

\n

- C\u00f4ng d\u1ee5ng: B\u1ea1n g\u00e1i c\u00f3 th\u1ec3 t\u1ef1 s\u1eed d\u1ee5ng m\u00e1y u\u1ed1n t\u00f3c ngay t\u1ea1i nh\u00e0. Ch\u1ec9 v\u00e0i thao t\u00e1c \u0111\u01a1n gi\u1ea3n s\u1ebd gi\u00fap c\u00e1c b\u1ea1n g\u00e1i c\u00f3 \u0111\u01b0\u1ee3c m\u1ed9t m\u00e1i t\u00f3c b\u1ed3ng b\u1ec1nh v\u00e0 mang m\u1ed9t khu\u00f4n m\u1eb7t r\u1ea1ng ng\u1eddi v\u1edbi nh\u1eefng n\u00e9t \u0111i\u1ec7u \u0111\u00e0 n\u1eef t\u00ednh.

\n

- Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u: Nova, Vivid, Panasonic..

\n

- Thi\u1ebft k\u1ebf: Nh\u1eefng lo\u1ea1i m\u00e1y du\u1ed7i t\u00f3c \u0111\u1ec1u c\u00f3 thi\u1ebft k\u1ebf mang \u0111\u1ebfn s\u1ef1 ti\u1ec7n l\u1ee3i d\u1ec5 d\u00e0ng s\u1eed d\u1ee5ng. B\u1ec1 m\u1eb7t c\u1ee7a s\u1ea3n ph\u1ea9m c\u00f3 ti\u1ebfp x\u00fac b\u1eb1ng s\u1ee9 cao c\u1ea5p ch\u1ed1ng d\u00ednh v\u00e0 kh\u1ea3 n\u0103ng truy\u1ec1n nhi\u1ec7t t\u1ed1t. M\u00e1y nh\u1ecf g\u1ecdn n\u00ean gi\u00fap cho c\u00e1c b\u1ea1n g\u00e1i c\u00f3 th\u1ec3 mang theo ti\u1ec7n l\u1ee3i cho vi\u1ec7c s\u1eed d\u1ee5ng.

\n

- C\u00f4ng d\u1ee5ng: M\u00e1y du\u1ed7i t\u00f3c l\u00e0 thi\u1ebft b\u1ecb l\u00e0m \u0111\u1eb9p c\u1ee7a ch\u1ecb em ph\u1ee5 n\u1eef. M\u00e1y c\u00f3 c\u1ea5u t\u1ea1o c\u00e1ch s\u1eed d\u1ee5ng \u0111\u01a1n gi\u1ea3n, gi\u00fap cho ch\u1ecb em c\u00f3 \u0111\u01b0\u1ee3c m\u1ed9t m\u00e1i t\u00f3c su\u00f4n th\u1eb3ng b\u00f3ng m\u01b0\u1ee3t m\u00e0 kh\u00f4ng c\u1ea7n s\u1ef1 can thi\u1ec7p \u0111\u1ebfn h\u00f3a ch\u1ea5t. Ch\u1ecb em c\u0169ng kh\u00f4ng ph\u1ea3i b\u1ecf th\u1eddi gian \u0111\u1ebfn nh\u1eefng ti\u1ec7m l\u00e0m \u0111\u1eb9p.

\n

- Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u:Philips, Kemei\u2026

\n

Thi\u1ebft k\u1ebf: M\u00e1y u\u1ed1n du\u1ed7i 2 in 1 c\u00f3 ki\u1ec3u d\u00e1ng nh\u1ecf g\u1ecdn v\u1eeba v\u1eb7n tay c\u1ea7m. \u0110\u00e2y l\u00e0 s\u1ea3n ph\u1ea9m c\u00f3 trong t\u00fai x\u00e1ch tay c\u1ee7a m\u1ecdi b\u1ea1n g\u00e1i.

\n

C\u00f4ng d\u1ee5ng: V\u1edbi s\u1ea3n ph\u1ea9m m\u00e1y u\u1ed1n du\u1ed7i 2 trong 1 n\u00e0y, c\u00e1c b\u1ea1n g\u00e1i c\u00f3 th\u1ec3 t\u1ea1o ra c\u00e1c ki\u1ec3u t\u00f3c b\u1ed3ng b\u1ec1nh xo\u0103n ho\u1eb7c du\u1ed7i th\u1eb3ng su\u00f4n m\u01b0\u1ee3t. D\u1ea1ng ch\u1ea5t li\u1ec7u h\u1ee3p kim cao c\u1ea5p s\u1ebd kh\u00f4ng l\u00e0m g\u00e2y x\u01a1 g\u00e3y, ho\u1eb7c h\u01b0 t\u1ed5n t\u00f3c nh\u01b0 c\u00e1c lo\u1ea1i s\u1ea3n ph\u1ea9m th\u00f4ng th\u01b0\u1eddng.

\n

Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u: Shinon Nova, Panasonic, Tycoon\u2026

\n

SoSanhGia.co l\u00e0 \u1ee9ng d\u1ee5ng mua s\u1eafm tr\u1ef1c tuy\u1ebfn h\u00e0ng \u0111\u1ea7u t\u1ea1i Vi\u1ec7t Nam. SoSanhGia.co li\u00ean t\u1ee5c c\u1eadp nh\u1eadt th\u00f4ng tin cho t\u1eebng d\u00f2ng s\u1ea3n ph\u1ea9m t\u1eeb \u0111\u1ed3 gia d\u1ee5ng, thi\u1ebft b\u1ecb \u0111i\u1ec7n t\u1eed \u0111\u1ebfn qu\u1ea7n \u00e1o, trang s\u1ee9c, \u0111\u1ed3ng h\u1ed3, ph\u1ee5 ki\u1ec7n,... \u0111\u1ea3m b\u1ea3o ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng \u0111\u1ebfn ng\u01b0\u1eddi ti\u00eau d\u00f9ng. SoSanhGia.co c\u00f3 h\u00e0ng ng\u00e0n ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh khuy\u1ebfn m\u00e3i \u0111\u01b0\u1ee3c c\u1eadp nh\u1eadt h\u00e0ng ng\u00e0y. Giao h\u00e0ng mi\u1ec5n ph\u00ed khi \u00e1p d\u1ee5ng m\u00e3 khuy\u1ebfn m\u00e3i. \u0110\u1eb7c bi\u1ec7t, SoSanhGia.co t\u00edch h\u1ee3p nhi\u1ec1u ph\u01b0\u01a1ng th\u1ee9c thanh to\u00e1n nh\u01b0 ti\u1ec1n m\u1eb7t, th\u1ebb t\u00edn d\u1ee5ng, th\u1ebb ATM hay v\u00ed \u0111i\u1ec7n t\u1eed,... gi\u00fap b\u1ea1n thanh to\u00e1n linh ho\u1ea1t. V\u1edbi c\u00e1c \u0111\u1ed1i t\u00e1c v\u1eadn chuy\u1ec3n uy t\u00edn Viettel Post, Giao H\u00e0ng Ti\u1ebft Ki\u1ec7m, J&T Express, Giao H\u00e0ng Nhanh,... t\u1ea5t c\u1ea3 \u0111\u01a1n h\u00e0ng s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c giao \u0111\u1ebfn tay ng\u01b0\u1eddi ti\u00eau d\u00f9ng m\u1ed9t c\u00e1ch ho\u00e0n h\u1ea3o nh\u1ea5t. B\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 ho\u00e0n to\u00e0n y\u00ean t\u00e2m v\u1edbi ch\u00ednh s\u00e1ch \u0111\u1ed5i - tr\u1ea3 h\u00e0ng c\u1ee7a SoSanhGia.co Mall n\u1ebfu c\u00f3 b\u1ea5t k\u1ef3 v\u1ea5n \u0111\u1ec1 g\u00ec x\u1ea3y ra \u0111\u1ed1i v\u1edbi \u0111\u01a1n h\u00e0ng c\u1ee7a b\u1ea1n. Tr\u1ea3i nghi\u1ec7m mua m\u00e1y u\u1ed1n du\u1ed7i t\u00f3c ngay h\u00f4m nay \u0111\u1ec3 \u0111\u01b0\u1ee3c h\u01b0\u1edfng to\u00e0n b\u1ed9 \u01b0u \u0111\u00e3i h\u1ea5p d\u1eabn \u0111\u1ebfn t\u1eeb SoSanhGia.co. Mua h\u00e0ng ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng, kh\u00f4ng lo v\u1ec1 gi\u00e1, h\u00e3y \u0111\u1ebfn SoSanhGia.co!

"], "heading": ""}]

Xu hướng Dụng cụ tạo kiểu tóc