Sách Thường Thức - Gia Đình

Sách Thường Thức - Gia Đình - Tất cả sản phẩm Sách Thường Thức - Gia Đình
9.554 sản phẩm
Trang 1/100

[{"content": ["

S\u00c1CH TH\u01af\u1edcNG TH\u1ee8C \u0110\u1edcI S\u1ed0NG C\u1ef0C HAY CHO B\u1ea0N

\nS\u00e1ch th\u01b0\u1eddng th\u1ee9c \u0111\u1eddi s\u1ed1ng th\u01b0\u1eddng l\u00e0 \u0111\u1ec3 r\u0103n d\u1ea1y, chi\u00eam nghi\u1ec7m. S\u00e1ch th\u01b0\u1eddng th\u1ee9c \u0111\u1eddi s\u1ed1ng sinh ra \u0111\u1ec3 g\u1ee1 r\u1ed1i cho ng\u01b0\u1eddi \u0111\u1ecdc khi g\u1eb7p ph\u1ea3i nh\u1eefng kh\u00f3 kh\u0103n trong \u0111\u1eddi s\u1ed1ng; ho\u1eb7c \u0111\u1ec3 \u0111\u1ecbnh h\u01b0\u1edbng con ng\u01b0\u1eddi ta s\u1ed1ng thi\u1ec7n, s\u1ed1ng c\u00f3 l\u00fd t\u01b0\u1edfng v\u00e0 t\u1ed1t \u0111\u1eb9p h\u01a1n cho c\u1ea3 b\u00e0n th\u00e2n m\u00ecnh v\u00e0 nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi xung quanh. Nh\u1eefng cu\u1ed1n s\u00e1ch th\u01b0\u1eddng th\u1ee9c \u0111\u1eddi s\u1ed1ng c\u00f2n l\u00e0 ng\u01b0\u1eddi b\u1ea1n c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi \u0111\u1ecdc trong nh\u1eefng ch\u1eb7ng \u0111\u01b0\u1eddng \u0111\u1eddi, ng\u01b0\u1eddi d\u1eabn l\u1ed1i h\u1eefu d\u1ee5ng \u0111\u1ec3 con \u0111\u01b0\u1eddng th\u00e0nh c\u00f4ng tr\u1edf n\u00ean \u0111\u01a1n gi\u1ea3n, b\u1eb1ng ph\u1eb3ng h\u01a1n. \n

S\u00e1ch th\u01b0\u1eddng th\u1ee9c \u0111\u1eddi s\u1ed1ng hi\u1ec7n nay

\n- Ch\u1ee7 \u0111\u1ec1 v\u00e0 nh\u1eefng gi\u00e1 tr\u1ecb s\u00e1ch th\u01b0\u1eddng th\u1ee9c \u0111\u1eddi s\u1ed1ng mang l\u1ea1i: Ta c\u00f3 th\u1ec3 \u0111o\u00e1n \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u00e2u l\u00e0 s\u00e1ch th\u01b0\u1eddng th\u1ee9c \u0111\u1eddi s\u1ed1ng th\u00f4ng qua ch\u00ednh t\u00ean g\u1ecdi c\u1ee7a nh\u1eefng cu\u1ed1n s\u00e1ch. Nhan \u0111\u1ec1 th\u01b0\u1eddng nh\u01b0 m\u1ed9t c\u00e2u slogan m\u1ea1nh m\u1ebd, khi\u1ebfn ng\u01b0\u1eddi \u0111\u1ecdc tin t\u01b0\u1edfng v\u00e0 b\u1ecb thuy\u1ebft ph\u1ee5c ngay, ti\u00eau \u0111\u1ec1 th\u01b0\u1eddng mang t\u00ednh \u0111\u1ecbnh h\u01b0\u1edbng tr\u1ef1c ti\u1ebfp ch\u1ee9 kh\u00f4ng l\u00f2ng v\u00f2ng \u1ea9n \u00fd. V\u1eady n\u00ean \u0111\u1ecdc ti\u00eau \u0111\u1ec1 s\u00e1ch ta c\u0169ng d\u1ec5 d\u00e0ng \u0111o\u00e1n \u0111\u01b0\u1ee3c n\u1ed9i dung b\u00ean trong \u0111\u00f3 \u0111\u1ec1 c\u1eadp \u0111\u1ebfn v\u1ea5n \u0111\u1ec1 g\u00ec. S\u00e1ch th\u01b0\u1eddng th\u1ee9c \u0111\u1eddi s\u1ed1ng c\u00f3 c\u00e1 d\u1ea1ng ch\u1ee7 \u0111\u1ec1 chuy\u00ean bi\u1ec7t nh\u01b0 d\u1ea1y v\u1ec1 l\u1ebd s\u1ed1ng & c\u00e1ch s\u1ed1ng; d\u1ea1y v\u1ec1 m\u1ed9t l\u0129nh v\u1ef1c nh\u1ea5t \u0111\u1ecbnh nh\u01b0 n\u1ea5u \u0103n, pha ch\u1ebf \u0111\u1ec3 h\u01b0\u1edbng \u0111\u1ebfn m\u1ed9t m\u1ee5c \u0111\u00edch \u0111\u1eb9p \u0111\u1ebd n\u00e0o \u0111\u00f3. N\u1ed9i dung c\u1ee7a ch\u00fang c\u00f3 th\u1ec3 k\u1ec3 v\u1ec1 cu\u1ed9c \u0111\u1eddi c\u1ee7a m\u1ed9t v\u0129 nh\u00e2n ho\u1eb7c c\u1ee7a m\u1ed9t ng\u01b0\u1eddi n\u1ed5i ti\u1ebfng m\u00e0 c\u00e1ch s\u1ed1ng/ th\u00e0nh t\u1ef1u c\u1ee7a h\u1ecd c\u00f3 \u1ea3nh h\u01b0\u1edfng l\u1edbn \u0111\u1ebfn nh\u00e2n lo\u1ea1i. Ho\u1eb7c tr\u00ean c\u01a1 s\u1edf nh\u1eefng nghi\u00ean c\u1ee9u khoa h\u1ecdc, t\u00e2m l\u00fd h\u1ecdc th\u1ef1c t\u1ebf. \n- N\u1ed9i dung ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng b\u00ean trong m\u1ed7i cu\u1ed1n s\u00e1ch: S\u00e1ch th\u01b0\u1eddng th\u1ee9c c\u00f3 th\u1ec3 \u0111\u1ec1 c\u1eadp \u0111\u1ebfn r\u1ea5t nhi\u1ec1u n\u1ed9i dung kh\u00e1c nhau. M\u1ecdi v\u1ea5n \u0111\u1ec1 trong \u0111\u1eddi s\u1ed1ng \u0111\u1ec1u c\u00f3 th\u1ec3 tr\u1edf th\u00e0nh \u0111\u1ec1 t\u00e0i cho m\u1ed9t t\u00e1c ph\u1ea9m th\u01b0\u1eddng th\u1ee9c. Nh\u01b0ng th\u00f4ng th\u01b0\u1eddng, ta d\u1ec5 b\u1eaft g\u1eb7p n\u1ed9i dung c\u1ee7a ch\u00fang c\u00f3 th\u1ec3 k\u1ec3 v\u1ec1 cu\u1ed9c \u0111\u1eddi c\u1ee7a m\u1ed9t nh\u00e0 v\u0129 \u0111\u1ea1i c\u1ee7a m\u1ed9t ng\u01b0\u1eddi n\u1ed5i ti\u1ebfng m\u00e0 c\u00e1ch s\u1ed1ng & th\u00e0nh t\u1ef1u c\u1ee7a h\u1ecd c\u00f3 \u1ea3nh h\u01b0\u1edfng l\u1edbn \u0111\u1ebfn nh\u00e2n lo\u1ea1i, ho\u1eb7c tr\u00ean c\u01a1 s\u1edf nh\u1eefng nghi\u00ean c\u1ee9u khoa h\u1ecdc, t\u00e2m l\u00fd h\u1ecdc th\u1ef1c t\u1ebf. C\u00e2u t\u1eeb d\u1ec5 \u0111\u1ecdc, \u0111\u01a1n gi\u1ea3n, kh\u00f4ng \u1ea5n \u00fd, kh\u00f4ng l\u1eaft l\u00e9o nh\u01b0ng d\u1ec5 d\u00e0ng \u0111i v\u00e0o t\u00e2m tr\u00ed v\u00e0 khi\u1ebfn ng\u01b0\u1eddi ta ph\u1ea3i suy ng\u1eabm. \n- Thi\u1ebft k\u1ebf s\u00e1ch b\u1eaft m\u1eaft v\u1eeba l\u00f2ng ng\u01b0\u1eddi mua: Nh\u1eefng cu\u1ed1n s\u00e1ch th\u01b0\u1eddng th\u1ee9c \u0111\u1eddi s\u1ed1ng c\u0169ng c\u00f3 thi\u1ebft k\u1ebf s\u00e1ch r\u1ea5t ri\u00eang bi\u1ec7t v\u00e0 d\u1ec5 nh\u1eadn ra. B\u00eca s\u00e1ch s\u1ebd \u0111\u1ec3 h\u00ecnh \u1ea3nh tr\u1ef1c ti\u1ebfp li\u00ean quan \u0111\u1ebfn n\u1ed9i dung, \u1ea3nh th\u1eadt, vi\u1ec7c th\u1eadt. Nh\u01b0 n\u00f3i v\u1ec1 ng\u01b0\u1eddi n\u1ed5i ti\u1ebfng th\u00ec s\u1ebd c\u00f3 in h\u00ecnh h\u1ecd, n\u00f3i v\u1ec1 c\u00f4ng th\u1ee9c th\u00ec s\u1ebd h\u00ecnh minh h\u1ecda cho lo\u1ea1i \u0111\u1ed3 \u0103n th\u1ee9c u\u1ed1ng \u0111\u00f3,... S\u00e1ch th\u01b0\u1eddng \u0111\u01b0\u1ee3c thi\u1ebft k\u1ebf v\u1edbi kh\u1ed5 l\u1edbn v\u00e0 nhi\u1ec1u ch\u1eef h\u01a1n tranh \u1ea3nh minh h\u1ecda. Nh\u01b0ng ch\u00fang \u0111\u1ec1u to\u00e1t l\u00ean v\u1ebb b\u00e1c h\u1ecdc v\u00e0 v\u00f4 c\u00f9ng tr\u1ecbnh tr\u1ecdng khi\u1ebfn ng\u01b0\u1eddi \u0111\u1ecdc c\u0169ng c\u1ea3m th\u1ea5y m\u00ecnh tri th\u1ee9c h\u01a1n khi t\u00ecm \u0111\u1ecdc.

\n

S\u00e1ch Ch\u00e0o Juice

\n- Th\u00f4ng tin: Ch\u00e0o Juice l\u00e0 cu\u1ed1n s\u00e1ch d\u1ea1y v\u1ec1 c\u00e1ch l\u00e0m n\u01b0\u1edbc tr\u00e1i c\u00e2y c\u1ee7a t\u00e1c gi\u1ea3 Tr\u1ea7n Th\u1ecb Thanh Huy\u1ec1n. \n- N\u1ed9i dung: Cu\u1ed1n s\u00e1ch nh\u01b0 m\u1ed9t s\u1ef1 chia s\u1ebb v\u1ec1 ni\u1ec1m \u0111am m\u00ea n\u01b0\u1edbc hoa qu\u1ea3 c\u1ee7a c\u00f4 n\u00e0ng Thanh Huy\u1ec1n c\u0169ng nh\u01b0 mong mu\u1ed1n mang l\u1ea1i \u0111\u1eddi s\u1ed1ng tinh th\u1ea7n - th\u1ec3 ch\u1ea5t t\u1ed1t h\u01a1n cho m\u1ecdi ng\u01b0\u1eddi xung quanh. Cu\u1ed1n s\u00e1ch bao g\u1ed3m nh\u1eefng th\u00f4ng tin v\u1ec1 l\u1ee3i \u00edch m\u00e0 hoa qu\u1ea3 \u0111em l\u1ea1i, l\u00e0m sao u\u1ed1ng n\u01b0\u1edbc \u00e9p khoa h\u1ecdc, ph\u00f9 h\u1ee3p v\u00e0 nh\u1eefng thay \u0111\u1ed5i t\u00edch c\u1ef1c m\u00e0 n\u01b0\u1edbc \u00e9p \u0111em l\u1ea1i cho \u0111\u1eddi s\u1ed1ng. S\u00e1ch c\u0169ng bao g\u1ed3m nh\u1eefng c\u00f4ng th\u1ee9c, m\u1eb9o nh\u1ecf c\u1ee7a t\u00e1c gi\u1ea3 \u0111\u1ec3 b\u1ea1n c\u00f3 m\u1ed9t s\u1ee9c kh\u1ecfe nh\u01b0 \u00fd v\u00e0 m\u00f3n \u0111\u1ed3 u\u1ed1ng ngon mi\u1ec7ng.

\n

S\u00e1ch - C\u00f4ng ty vui v\u1ebb l\u00e0m \u0103n su\u00f4n s\u1ebb

\n- \u0110\u1ed1i t\u01b0\u1ee3ng: Nghe t\u00ean g\u1ecdi l\u00e0 c\u00f3 th\u1ec3 \u0111o\u00e1n ra n\u1ed9i dung s\u00e1ch d\u00f9ng cho doanh nghi\u1ec7p, c\u00f4ng ty, \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t l\u00e0 nh\u1eefng Andy Pan, m\u1ed9t t\u00e1c gi\u1ea3 n\u01b0\u1edbc ngo\u00e0i v\u1edbi kinh nghi\u1ec7m trong l\u0129nh v\u1ef1c kinh doanh v\u00e0 d\u00f9ng ng\u01b0\u1eddi. \n- N\u1ed9i dung: Cu\u1ed1n s\u00e1ch l\u00e0 s\u1ef1 chia s\u1ebb v\u1ec1 tr\u1ea3i nghi\u1ec7m c\u1ee7a ch\u00ednh t\u00e1c gi\u1ea3 v\u00e0 c\u00e1c ph\u01b0\u01a1ng ph\u00e1p \u0111\u1ec3 c\u00f4ng ty \u0111\u1ea1t \u0111\u01b0\u1ee3c m\u1ee9c t\u0103ng tr\u01b0\u1edfng cao m\u00e0 l\u1ea1i l\u00e0m h\u00e0i l\u00f2ng t\u1ea5t c\u1ea3 \u0111\u1ed9i ng\u0169 nh\u00e2n vi\u00ean c\u1ee7a m\u00ecnh. \u0110\u00e2y l\u00e0 cu\u1ed1n s\u00e1ch chi\u1ebfn l\u01b0\u1ee3c v\u1ec1 d\u00f9ng ng\u01b0\u1eddi r\u1ea5t ph\u00f9 h\u1ee3p cho ng\u01b0\u1eddi h\u1ecdc qu\u1ea3n tr\u1ecb.

\n

\u0110\u1eafc Nh\u00e2n T\u00e2m

\n- \u0110\u1eb7c \u0111i\u1ec3m: Trong kho t\u00e0ng s\u00e1ch th\u01b0\u1eddng th\u1ee9c \u0111\u1eddi s\u1ed1ng th\u00ec kh\u00f4ng th\u1ec3 thi\u1ebfu \u0110\u1eafc Nh\u00e2n T\u00e2m, cu\u1ed1n s\u00e1ch lu\u00f4n \u0111\u1ee9ng \u0111\u1ea7u v\u1ec1 s\u1ee9c mua tr\u00ean kh\u1eafp th\u1ebf gi\u1edbi. \n- N\u1ed9i dung: Cu\u1ed1n s\u00e1ch n\u00e0y kh\u00f3 bao qu\u00e1t v\u1ec1 m\u1ecdi v\u1ea5n \u0111\u1ec1 trong \u0111\u1eddi s\u1ed1ng, gi\u00fap con ng\u01b0\u1eddi ta ho\u00e0n thi\u1ec7n \u0111\u01b0\u1ee3c ph\u1ea9m ch\u1ea5t v\u00e0 c\u00e1c k\u1ef9 n\u0103ng thi\u1ebft y\u1ebfu trong cu\u1ed9c s\u1ed1ng. \u1ede m\u1ed9t chi\u1ec1u h\u01b0\u1edbng kh\u00e1c, cu\u1ed1n s\u00e1ch c\u0169ng nh\u01b0 m\u1ed9t kim ch\u1ec9 nam cho nh\u1eefng nh\u00e0 ch\u00ednh s\u00e1ch, qu\u1ea3n l\u00fd trong t\u01b0 duy \u0111\u1ec3 l\u00e0m sao c\u00f3 th\u1ec3 thuy\u1ebft ph\u1ee5c \u0111\u01b0\u1ee3c m\u1ecdi ng\u01b0\u1eddi v\u00e0 s\u1ed1ng t\u1eadn t\u00e2m h\u01a1n.

\n

Mua s\u00e1ch th\u01b0\u1eddng th\u1ee9c \u0111\u1eddi s\u1ed1ng v\u1edbi gi\u00e1 \u01b0u \u0111\u00e3i t\u1ea1i SoSanhGia.co

\nCh\u1eafc h\u1eb3n b\u1ea1n \u0111\u1ecdc s\u1ebd c\u1ea3m th\u1ea5y kh\u00f3 kh\u0103n trong r\u1ea5t nhi\u1ec1u s\u1ef1 l\u1ef1a s\u00e1ch nh\u01b0 v\u1eady, nh\u1ea5t l\u00e0 khi t\u00ecm \u0111\u1ecdc nh\u1eefng cu\u1ed1n s\u00e1ch hay ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi m\u00ecnh. \u0110\u1eebng lo v\u00ec SoSanhGia.co c\u00f3 kho s\u00e1ch v\u00f4 c\u00f9ng l\u1edbn, c\u00f9ng nh\u1eefng tr\u00edch d\u1eabn n\u1ed9i dung chi ti\u1ebft \u0111\u1ec3 b\u1ea1n \u0111\u1ecdc c\u00f3 th\u1ec3 t\u00ecm hi\u1ec3u s\u00e1ch tr\u01b0\u1edbc khi mua. V\u1edbi ph\u01b0\u01a1ng th\u1ee9c thanh to\u00e1n linh ho\u1ea1t, giao h\u00e0ng t\u1eadn n\u01a1i thu\u1eadn ti\u1ec7n, b\u1ea1n \u0111\u1ecdc c\u00f3 th\u1ec3 mua cu\u1ed1n s\u00e1ch y\u00eau th\u00edch \u1edf b\u1ea5t k\u1ef3 \u0111\u00e2u ch\u1ec9 th\u00f4ng qua \u1ee9ng d\u1ee5ng SoSanhGia.co m\u1ed9t c\u00e1ch nhanh ch\u00f3ng. D\u1ecbch v\u1ee5 ch\u0103m s\u00f3c kh\u00e1ch h\u00e0ng t\u1eadn t\u00ecnh s\u1ebd mang \u0111em \u0111\u1ebfn cho qu\u00fd kh\u00e1ch nh\u1eefng ph\u00fat gi\u00e2y mua s\u1eafm tr\u1ef1c tuy\u1ebfn ti\u1ec7n l\u1ee3i v\u1edbi r\u1ea5t nhi\u1ec1u ch\u00ednh s\u00e1ch \u01b0u \u0111\u00e3i \u0111\u1eb7c s\u1eafc. SoSanhGia.co Mall c\u00f3 ch\u00ednh s\u00e1ch \u0111\u1ed5i tr\u1ea3 thu\u1eadn ti\u1ec7n, nhanh ch\u00f3ng cho kh\u00e1ch h\u00e0ng, c\u00f9ng ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh flash sale th\u01b0\u1eddng xuy\u00ean c\u1ef1c k\u1ef3 h\u1ea5p d\u1eabn. Mua ngay!

"], "heading": ""}]

Xu hướng Sách Thường Thức - Gia Đình